Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Diszkrét irányítások tervezése
2. Tantárgy angol neve Discrete Control Design
3. Tantárgykód BMEKOKAM658 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 20
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
12. Oktatók Dr. Gáspár Péter, Dr. Bécsi Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Rendszerelmélet, Lineáris időinvariáns dinamikus diszkrét idejű rendszerek elmélete. A Z-transzformáció. Diszkrét idejű rendszerek dinamikája, matematikai leírása. P, PI és PID szabályozók tervezése. Állapot-visszacsatolás. Megfigyelők tervezése.
A tárgy második felében magasszintű irányítástervezés, és optimalizációs technikák kerülnek ismertetésre. Soft Computing módszerek, Fuzzy elmélete, Genetikus algoritmusok, optimumkereső eljárások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laboratóriumi feladatok során a szabályozók tervezését egy részről MATLAB, Simulink, más részről mikrokontrolleres környezetben valósítják meg a hallgatók.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • ismeri a diszkrét idejű lineáris rendszerek leírásának elméletét
 • ismeri az alapvető diszkrét szabályozótervezési és megfigyelőtervezési elveket
 • ismeri a Fuzzy- rendszerek alapjait
 • ismeri a genetikus algoritmusok alapjait
B. Képesség
 • képes diszkrét lineáris szabályozás tervezésére és elemzésére
 • képes alapvető Soft-computing technikák alkalmazására
C. Attitűd
 • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
 • képes algoritmikus gondolkodásra, amelyet más területeken is képes alkalmazni
D. Önállóság és felelősség
 • az ismert környezeteken túl képes más, ismeretlen programnyelvet, fejlesztőeszközt autodidakta módon elsajátítani
 • alkalmas arra, hogy szoftvermodulokat egyedül, felelősen megtervezzen és implementáljon
 • képes algoritmizálási, programozási feladatokban csapatban konzultálni, önálló döntéseket hozni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk. Az aláírás megszerzésének feltétele a két dolgozat legalább elégséges értékelése. A félév végén írásbeli vizsgát kell tenni. A vizsgajegyet kizárólag a vizsga eredménye határozza meg.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét zárthelyi egyszer-egyszer pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak