Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Balesetelemzés II, szimulációs módszerek
2. Tantárgy angol neve Accident analysis II., simulation methods
3. Tantárgykód BMEKOGGM655 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 24
Írásos tananyag 42 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Melegh Gábor, Dr. Török Árpád, Vida Gábor
13. Előtanulmány erős: KOGGM654 - Balesetelemzés I., szakértői eljárások
14. Előadás tematikája
Baleset rekonstrukcióra is alkalmas járműdinamikai szimulációs szoftverekben alkalmazott ütközés modellek ismertetése.
Komplett, reguláris és irreguláris jármű mozgásfolyamatok vizsgálata, elemzése szimulációs módszerekkel: a szükséges bemenő paraméterek körének meghatározása, az adott esetben rendelkezésre álló paraméterek alapján a megválaszolható kérdések behatárolása, valószínűségi megállapítások értelmezése.
A szimuláció eredményeinek paraméter-érzékenység vizsgálata.
A szimulációs szoftverek által szolgáltatott eredmények értékelése, elemzése, értelmezése, plauzibilitás vizsgálat.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Az előadások során elsajátított ismeretek elmélyítése valós feladatok szimulációs szoftverekkel történő megoldása során.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a közlekedésbiztonság jogi környezetének megismeréséhez szükséges jogszabályi keretrendszert;
 • Ismeri a jogalkotás és jogalkalmazás folyamatának alapvető komponenseit;
 • Ismeri a közlekedési jog alapvető célját, eszközeit;
 • Ismeri a közlekedésjog alkalmazásához szükséges online és nyomtatott segédleteket, alkalmazásokat.
B. Képesség
 • Képes értelmezni a kapcsolódó jogszabályokat;
 • Képes alkalmazni és felhasználni a vonatkozó közlekedési joganyagokat;
 • Képes munkájával támogatni a tervezési és a kutatás-fejlesztési folyamatokat.
C. Attitűd
 • képességeinek maximumát nyújtva törekszik, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze;
 • együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival;
 • folyamatos önálló ismeretszerzéssel is bővíti tudását kiegészítve a tanórák keretében ismertetett anyagrészeket;
 • nyitott az információtechnológiai és számítástechnikai eszközök (szövegszerkesztő számítógépes szoftverek, matematikai szoftverek, képszerkesztő szoftverek, stb.) használatára, de törekszik a klasszikus értelemben vett eszközök (papír, vonalzó, ceruza, kézi számológép, szerkesztés, stb.) használatára is;
 • törekszik a feladatok megoldásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára;
 • törekszik a pontos, hibamentes és precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
 • felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak;
 • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira;
 • nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket;
 • elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, valamennyi labor elvégzése és az elfogadott szintű házi feledat leadása.
A záró érdemjegybe a ZH 60%, a házi feladat 40% arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség, egy labor egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak