Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Üzemszervezés (PhD)
2. Tantárgy angol neve Work Organisation and Management (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD011 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 1 (0) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 4
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Juhász János
12. Oktatók Dr. Juhász János
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A folyamatjellemzők fajtái, meghatározási módszerei. A folyamatjellemzők közötti összefüggések bemutatása. Helyzetfeltáró- és a folyamatokat vizsgáló módszerek alkalmazása.
A közlekedési folyamatok kapacitásának, kapacitáskihasználásának, a nyílt tartalékának meghatározása. A kapacitáskihasználás növelésének módszerei.
A termelési rendszerek szervezésének módszerei, eszközei. A termelési rendszerek szervezésének alapjai: a termelési típusok és rendszerek összefüggései. A gyártás automatizálása és integrálása. Rugalmas gyártórendszerek. A termelő berendezések térbeli elrendezésének tervezési mód-szerei.
A termelési, közlekedési és logisztikai folyamatok időtervezése. Gantt-diagram használata.
A termelés folyamatának, jellemzőinek vizsgálata szimulációs módszerekkel.
Bevezetés a Lean módszereinek alkalmazásába.
Az Ipar 4.0, a mesterséges intelligencia ipari alkalmazásának hatása az üzemszervezésre.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti ismeretek begyakorlása mintapéldákkal és esettanulmányokkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri az üzemi folyamatok gyakorlatban alkalmazott mutatószámait.
 • Ismeri a termelési rendszerek szervezésének módszereit, eszközeit.
 • Ismeri a különböző gyártórendszerek sajátosságait.
 • Ismeri a termelési és közlekedési folyamatok időtervezésének módszereit.
 • Ismeri a Lean alapfogalmait, alkalmazási lehetőségeit.
 • Ismeri a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit a termelési rendszerekben.
 • Ismeri az Ipar kapcsolatát az üzemszervezési módszerekre.
B. Képesség
 • Képes értékelni az üzemi és a közlekedési folyamatok minősítésére szolgáló mutatószámok alakulását.
 • Képes a termelési és közlekedési folyamatok időtervezésére.
 • Képes az Ipar elemeinek alkalmazására.
C. Attitűd
 • Részt vesz az előadásokon, az önálló tanulmányt határidőre elkészíti.
 • Az önálló tanulmány készítése során törekszik új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Érdeklődéssel figyeli a szakterület nemzetközi és hazai alakulását.
 • Nyitott az új ismeretek megismerésére, elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy keretében megszerzett ismereteket.
 • Önállóan képes új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Elfogadja az együttműködés kereteit, a feladattól függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga. Egyéni feladat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Pót-vizsga. Egyéni feladat javítás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki honlapra feltöltött , illetve átadott segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak