Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállítási logisztika
2. Tantárgy angol neve Transport Logistics
3. Tantárgykód BMEKOALD006 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 7 Házi feladat 30
Írásos tananyag 11 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOALD005 - Csomagolástechnika
14. Előadás tematikája
Az áruszállítási rendszerek tervezésének, optimalizálásnak módszerei, algoritmusai, kitérve főként az alábbiakra: utazó ügynök probléma (TSP), járattervezési probléma (VRP) valamint azok különféle változatai (a Szállításirányítás tárgyból kimaradt válogatott fejezetekkel). A szállítási rendszerek tervezése során alkalmazható korszerű optimalizáló algoritmusok: analitikus, heurisztikus és metaheurisztikus módszerek. Az algoritmusokon belül célszerűen alkalmazható módszerek (pl. hangyakolónia algoritmus, genetikus algoritmus) felhasználása stratégiai és operatív optimalizálási problémák megoldására. Szállítási hálózati struktúrák vizsgálata, centralizált és decentralizált változatok közötti választást segítő optimalizáló és döntéstámogató algoritmusok.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az áruszállítási rendszerekhez kapcsolódó részletes moduláris felépítés és működés ismerete.
  • A kapcsolódó optimumkeresési feladatok és megoldási lehetőségek ismerete.
B. Képesség
  • Képes az áruszállítási rendszerek részletes tudományos igényességű vizsgálatára.
  • Képes az áruszállítási rendszerekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladatok végrehajtására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az osztályzatot a PhD hallgató az általa elkészített modell, a félévi aktivitás és a szakcikk (publikáció) értékelése alapján, a témavezetőjével egyeztetve kapja.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghírdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasor és kidolgozott mintapéldák elektronikus formában
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév