Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Operációkutatás a logisztikában
2. Tantárgy angol neve Operational Research in Logistics
3. Tantárgykód BMEKOALD001 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 7 Házi feladat 37
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
12. Oktatók Dr. Bóna Krisztián
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A logisztikai modellalkotás jellegzetességei. Logisztikai optimálási feladatok tipikus megjelenési formái. A determinisztikus és sztochasztikus dinamikus programozási feladatok a logisztikában. Többcélú, multikritériumos döntéshozatal szerepe a logisztikai optimalizálásban. A célprogramozás, a hierarchikus elemző eljárások, pareto optimálás a logisztikai rendszerekben. Lineáris és nemlineáris programozás, valamint megoldási módszereik, feltételes optimumkeresési eljárások alkalmazása a logisztikában. Sztochasztikus modellezés, logisztikai optimumkeresés sztochasztikus környezetben. Logisztikai szimulációs modellek matematikai algoritmusai diszkrét és folytonos valószínűségi változókkal. Az operációkutatás speciális fejezetei. Deriváltfüggetlen optimumkeresési eljárások alkalmazása a logisztikai modellezésben. Logisztikai modellek és algoritmusok dokumentálása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Logisztikai jellegű operációkutatási feladatok, problémák ismerete.
  • Matematikai modellező eszközök ismerete.
  • A kapcsolódó szakirodalom és folyóiratok ismerete a tudomány jelenlegi állása szerinti vizsgálatokhoz.
B. Képesség
  • Képes operációkutatási problémák tudományos igényességű vizsgálatára.
  • Képes valós jelenségekkel kapcsolatos modellalkotási feladatok végrehajtására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az osztályzatot a PhD hallgató az általa elkészített modell, a félévi aktivitás és a szakcikk (publikáció) értékelése alapján, a témavezetőjével egyeztetve kapja.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghirdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Wayne L. Winston: Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Cengage Learning, 2003.
Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman: Introduction To Operations Research 10th Edition, Mc Graw Hill India; 10th edition, 2017.
Internetes segédanyagok, operációkutatással foglalkozó ebook-ok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév