Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Numerikus módszerek az áramlástanban II.
2. Tantárgy angol neve Numerical Methods for Fluid Flows II.
3. Tantárgykód BMEKORHD002 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 28
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 0
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Veress Árpád
12. Oktatók Dr. Veress Árpád
13. Előtanulmány erős: KORHD006 - Numerikus módszerek az áramlástanban I.
14. Előadás tematikája
A numerikus módszerek az áramlástanban tárgya, aktualitása és alkalmazása ipari példákon keresztül bemutatva, Euler egyenletrendszer és numerikus megoldásai, Inverz tervezőmódszer, Navier-Stokes egyenletrendszer és numerikus megoldásai. (Hirsch II.)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri az Euler és Navier-Stokes egyenletrendszerek különböző formáit, numerikus megoldásait, valamint az Euler egyenletrendszeren alapuló inverz tervező módszer numerikus áramlástani kidolgozását.
B. Képesség
  • A hallgató képes önállóan elkészíteni és fejleszteni az Euler és a Navier-Stokes egyenletrendszerek numerikus áramlástani diszkertizációját és a diszkretizált egyenletrendszer megoldását, valamint az Euler egyenletrendszeren alapuló inverz tervező módszer numerikus áramlástani megoldását.
C. Attitűd
  • A hallgató tudásának és képességeinek maximumát nyújtva törekszik arra, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, a legrövidebb idő alatt, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze; A hallgatót szilárd szakmai elköteleződés, az új utak keresésére való elhivatottság állandósulása, és a kitartó munkavégzés szükségességének elfogadása jellemzi.
D. Önállóság és felelősség
  • A hallgató felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak; A hallgató felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi tartományára; A hallgató nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket és építő jelleggel hasznosítja; A hallgató elfogadja az együttműködés kereteit, a helyzettől függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját végezni; A hallgatót alkotó, kreatív önállóság, a feladatvégzés során a kezdeményező, a vezető szerep (szükség eseten a vitapartneri szerep felelősségének vállalása jellemzi.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli. A vizsgajegy a félévi feladat és a vizsga eredményeinek számtani átlaga alapján kerül meghatározásra.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. A tárgy keretében kiadott mintapéldák, dokumentumok és oktatási segédanyagok,
2. Hirsch, Charles: Numerical Computation of Internal and External Flows, Volume 1 and 2, ISBN-10: 0471923850, ISBN-13: 978-0471923855, John Wiley and Sons (2001),
3. Veress Á.: Bevezetés az áramlástan numerikus módszereibe, BME, Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék, Tanszéki segédlet (2002),
4. ANSYS, Inc., ANSYS CFX-Solver Theory Guide, Release 2019 R1, ANSYS, Inc. Southpointe, 2600 ANSYS Derive Canonsburg, PA15317, ansysinfo@ansys.com, http://www.ansys.com, USA, 2019. 5. Veress, Á. and Rohács, J.: Application of Finite Volume Method in Fluid Dynamics and Inverse Design Based Optimization, DOI: 10.5772/38786, ISBN 978-953-51-0445-2 (2012)
http://www.intechopen.com/books/finite-volume-method-powerful-means-of-engineering-design/application-of-finite-volume-method-in-fluid-dynamics-and-inverse-design-based-optimization.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak