Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Logisztikai informatika (PhD)
2. Tantárgy angol neve Informatics in Logistics (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD014 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 7 Házi feladat 37
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A bázis téma a korszerű logisztikai információs, vállalatirányítási rendszerek. Ezeken belül a hangsúly a vállalatirányítási rendszerekben alkalmazott logisztikai modelleken, algoritmusokon van. Elsősorban a BSc és MSc képzésből kimaradt válogatott fejezetek kerülnek megtárgyalásra, amelyek az adott PhD hallgató kutatási témáját egyénre szabottan támogathatja.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A logisztikai információs rendszerekhez kapcsolódó részletes moduláris felépítés és működés ismerete.
  • A kapcsolódó optimumkeresési feladatok és megoldási lehetőségek ismerete.
B. Képesség
  • Képes a logisztikai információs rendszerek részletes tudományos igényességű vizsgálatára.
  • Képes a logisztikai információs rendszerekkel kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladatok végrehajtására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az osztályzatot a PhD hallgató az általa elkészített modell, a félévi aktivitás és a szakcikk (publikáció) értékelése alapján, a témavezetőjével egyeztetve kapja.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghírdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasor és kidolgozott mintapéldák elektronikus formában
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak