Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közúti telematikai rendszerek PhD
2. Tantárgy angol neve Road Telematic Systems
3. Tantárgykód BMEKOKUD023 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 1 (0) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 30
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Dr. Tóth János
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A telematika fogalma és jelentősége. A forgalmi menedzsment meghatározása. Információs- és forgalombefolyásolási rendszerek osztályozása és célkitűzései Az intelligens közlekedési rendszerek alkotóelemei. A műhold bázisú telekommunikáció alkalmazása a közlekedésben. Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása autópályákon és városi közlekedésben. Egyéni és közösségi közlekedési információs és navigációs rendszerek, városi parkolásirányítási rendszerek bemutatása. Az elektronikus adatcsere (EDI) a közlekedésben és a fuvarozásban.
15. Gyakorlat tematikája
Egy kiválasztott város telematikai rendszereinek felmérése, fejlesztése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a közúti telematikai rendszerek jellemzőit, fajtáit, a rendszerekhez kapcsolódó fogalmakat, szabványokat.
B. Képesség
  • Képes a közúti telematakai rendszerek osztályba sorolására. Képes meglévő rendszerek fejlesztési koncepcióinak kidolgozására
C. Attitűd
  • Törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása, valamint a félév során a zh legalább elégséges szintű teljesítése. A vizsga írásbeli.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Tóth János Közúti informatika elektronikus jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak