Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési technológia (PhD)
2. Tantárgy angol neve Transport Technology (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD003 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 20
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
12. Oktatók Dr. Mándoki Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy feladata elsősorban közúti, vasúti, és városi közlekedési technológiai ismertek bemutatása, elmélyítése. A személy- és áruszállítás folyamatainak, az ágazatok közötti kapcsolati elemeknek és munkamegosztásnak ismertetése. A közúti közlekedés forgalmi és műszaki paraméterei. Szállítási teljesítmény és kapacitás a közúti közlekedésben. A városi közösségi közlekedés speciális eszközei és ezek üzemeltetése. A vasúti közlekedés sajátosságai. A vasúti üzemi folyamatrendszer fő-, mellék- és segédfolyamatai. Önvezető járművek és automatikus üzemelés a közforgalmú közlekedésben.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri és érti az egyes közlekedési alágazatok tulajdonságait, alkalmazási területeit, és tervezés technikákat.
B. Képesség
  • képes a közlekedés területén kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, képes technológiai folyamatok megtervezésére, azok üzemtani szempontjainak figyelembe vételével. Képes csoportban dolgozni, a feladatok megosztását, és azok időbeli menedzselését elvégezni.
C. Attitűd
  • felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet, valamint munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, csoportmunkában végzi.
D. Önállóság és felelősség
  • döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga, amelybe beleszámít az egyéni feladat eredménye 50%-os súllyal.
19. Pótlási lehetőségek
A sikertelen feladat a pótlási időszakban pótolható/javítható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Közlekedéstechnológiai tervezés. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1993.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév