Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési hálózattervezés (modellek) (PhD)
2. Tantárgy angol neve Transport Network Planning (models) (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD008 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 1 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 1 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 30
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Dr. Tóth János, Aba Attila
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedési hálózatok rendszere és fő elemei, a hálózattervezés célja és folyamata. A közlekedési szükségletek főbb ismérvei a hálózattervezés szempontjából. A hálózati modellek elemei, alkalmazásuk a hálózatépítésben. A hálózattervezési modellek: forgalomkeltés, forgalomszétosztás, forgalommegosztás, forgalomráterhelés. A forgalomráterhelési modellek részletes vizsgálata.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laboratóriumi foglalkozásokon a Közlekedési hálózattervezés számítógépes modelljével ismerkednek meg a PhD hallgatók.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a kölekedési hálózattervezés célját, folyamatát.
B. Képesség
  • Képes a VISUM szoftver használatára.
C. Attitűd
  • Törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása, valamint a félév során a zh legalább elégséges szintű teljesítése. A vizsga írásbeli.
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Dr. Fi István: Forgalmi tervezés - technika - menedzsment (1997)
2. Koren-Prileszky- Horváth-Tóth Szabó: Közlekedéstervezés, Universitas-Győr Nonprofit Kft. (2007)
3. Városi közlekedés és Közlekedéstudományi szemle című folyóiratok
4. VISUM szoftver leírása
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév