Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési adatbázisok tervezése (PhD)
2. Tantárgy angol neve Planning of Transport Databases (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD004 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 4
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Juhász János
12. Oktatók Dr. Juhász János
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja a közlekedéssel összefüggő adatok rögzítésének, tárolásának, kigyűjtésének és elemzésének elsajátítása, a legelterjedtebb módszerek megismerése, megválasztása és alkalmazása:
 • A közlekedési adatok összegyűjtésének módszerei, tárolási módjai. Hibaforrások.
 • A kérdőíves adatgyűjtés formái, az adatok tárolásának és feldolgozásának módjai, közlekedési alkalmazási lehetőségei.
 • Az adatmodell típusok ismertetése, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
 • Az OLAP, MOLAP, ROLAP, OLTP rendszerek felépítése, jellemzői és összehasonlítása.
 • A Big Data elméleti háttere, közlekedési példák áttekintése.
 • A térinformatikai adatbázisok jellemzői, elemzési módszerei. A közlekedés helyazonosítási rendszerei.
 • A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek nyilvántartási rendszere, felépítése, információ tartalma.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti ismeretek begyakorlása mintapéldákkal és esettanulmányokkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a közlekedési adatok összegyűjtésének módszereit.
 • Ismeri a különböző adatmodell típusokat.
 • Ismeri az OLAP, MOLAP, ROLAP, OLTP rendszerek felépítését, jellemzőit és sajátosságait.
 • Ismeri a Big Data elméleti hátterét.
 • Ismeri a térinformatikai rendszerek felépítését, fő jellemzőit.
 • Ismeri a személyi sérüléses közúti közlekedési adatbázis felépítését.
B. Képesség
 • Képes adatgyűjtést megtervezni, végrehajtani.
 • Képes az adattárolási struktúra megtervezésére és kialakítására.
 • Képes a célnak leginkább megfelelő adatmodell típus kiválasztására.
 • Képes térinformatikai adatbázis tervezésére és elkészítésére, az adatok térképi megjelenítésére, térbeli lekérdezések készítésére.
 • Képes információt kinyerni a személyi sérüléses közúti közlekedési adatbázisból.
C. Attitűd
 • Részt vesz az előadásokon és a gyakorlatokon, az önálló tanulmányt határidőre elkészíti.
 • Az előadások során aktívan bekapcsolódik az aktuális téma feldolgozásába.
 • Az önálló tanulmány készítése során törekszik új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Részt vesz a hallgatótársak előadásait követő szakmai vitában.
 • Nyitott az új ismeretek megismerésére, elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy keretében megszerzett ismereteket.
 • Önállóan képes új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Elfogadja az együttműködés kereteit, a feladattól függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga. Egyéni feladat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Pót-vizsga. Egyéni feladat javítás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki honlapra feltöltött , illetve átadott segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév