Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Korszerű 3D ábrázolás PhD
2. Tantárgy angol neve Modern 3D Design PhD
3. Tantárgykód BMEKOJSD006 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 10 Házi feladat 62
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Ficzere Péter
12. Oktatók Dr. Ficzere Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
CAD rendszerek típusai, ismertetése
3D mérnöki modellező szoftverek felhasználási területeinek, szerepének a géptervezésben történő bemutatása
Prizmatikus testek modellezése, mintázat készítése
Forgástestek modellezése
3D metszetek létrehozása, kiegészítő jelek feliratok megadása, kimeneti formátumok kezelése
Fizikai jellemzők vizsgálata, térfogat- és tömegközéppont meghatározása. Felületek meghatározása
Összeállítások készítése, alkatrészek kényszerezése
Ütközésvizsgálat, robbantott ábra, mozgásszimuláció
Renderelés
Műhelyrajzok és összeállítások rajzok generálása, tételszámok és darabjegyzék generálása
Átvezetett és átmeneti kihúzások, kivágások
Végeselem analízis alapok (szilárdsági, hőtani)
Alakoptimálás
Generatív tervezés
Dokumentáció készítés
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti ismeretek begyakorlása mintapéldákkal és esettanulmányokkal.Önálló, a saját kutatási területhez kapcsolódó feladat elemző megoldása, megfelelő szintű dokumentálása
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Az elsajátított ismeretek birtokában tudja, hogy milyen modellezési, szimulációs és vizsgálati lehetőségek adottak egy tetszőleges
 • tervezőszoftver segítségével: Ez alapján ki tudja választani az adott feladathoz leginkább megfelelő eljárásokat, metódusokat.
 • Ismeri a CAD modellek közötti átjárhatóság feltételeit.
 • Tisztában van egy végeselemes analízis alapvető feltételeivel, definiálni tudja a szükséges feltételeket.
 • Meg tudja határozni egy alakoptimáláshoz szükséges feltételeket, változókat, célfüggvényeket.
 • Olyan alapvető és szakterületi ismeretekkel rendelkezik, amelyek nélkülözhetetlenek műszaki rendszerek tervezése, üzemeltetése és fejlesztése valamint menedzselése során felmerülő feladat/probléma megoldása során.
B. Képesség
 • Képes egy tetszőlegesen bonyolult alkatrész
 • modelljének elkészítésére.
 • Képes tetszőleges – más CAD rendszerben készített –
 • modell átvételére, módosítására.
 • Képes a tervezett alkatrészeken fizikai vizsgálatok elvégzésére (térfogat- és tömegközéppont meghatározása. Felületek meghatározása).
 • Képes alkatrészekből szerelések készítésére, az alkatrészeknek a működésüknek megfelelő kényszerezésére.
 • Képes a szerelések vizsgálatára, ellenőrzésére (Ütközésvizsgálat, robbantott ábra, mozgásszimuláció).
 • Képes megfelelő dokumentáció készítésére (metszetek, feliratok, mutatóvonalak, színek használata), valamint szerelési útmutatók készítésére. Képes a szerkezet, illetve annak működését bemutató ábrák, videók, animációk készítésére.
 • Képes renderelt, valósághű ábrákat készíteni, azokat a valós környezetükbe helyezni (virtual reality). Képes megfelelő minőségű marketing anyagok készítésére.
 • Képes az elkészített testmodellek segítségével a szükséges nézetek, metszetek szelvények generálására. Képes korrekt műhelyrajzok készítésére a géprajzi szabályoknak megfelelően.
 • Képes rajzok alapján testmodellt létrehozni.
 • Képes a CAM szoftverek számára szükséges formátumok előállítására.
 • Képes egy adott alkatrész, vagy akár egy komplett szerkezet terheléses vizsgálatára. Képes a peremfeltételek megadására és a kapott eredmények kiértékelésére, valamint azok megfelelő szintű dokumentálására. Képes az eredmények alapján a modelleken fejlesztő módosításokat végrehajtani.
 • Képes a végeselemes szimuláció eredményeinek felhasználásával alakoptimálást végezni. Képes az ehhez szükséges korlátozó feltételek, határértékek, tervezési változók, konvergenciakritériumok és célfüggvény definiálására. Ezáltal képes a fejlesztési tevékenységet automatizálni bizonyos határok közt.
 • Képes generatív tervezés gyakorlati megvalósítására.
 • Képes a szimulációs eredményeknek a valós terheléses vizsgálatokkal való összevetésre. Ez alapján képes a valóságot jobban közelítő megoldás kidolgozására.
 • Képes újszerű eredmények elérésére és ennek bizonyítására.
C. Attitűd
 • Törekszik - a képességeinek maximumát nyújtva -, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatóval.
 • Kezdeményező és kritikus a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök alkalmazásában, fejlesztésében.
D. Önállóság és felelősség
 • Alkotó, kreatív önállóság, a feladatvégzés során a kezdeményező, a vezető szerep (szükség eseten a vitapartneri szerep) felelősségének vállalása jellemzi (Féléves feladat bemutatása során vita, védés).
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. Ez a feladat egy önálló, a saját kutatási területhez kapcsolódó feladat elemző kidolgozása, megfelelő szintű dokumentálása. Vizsga: szóbeli, amely során a hallgatónak be kell mutatnia a félév során a tárgy keretein belül elért eredményeit. Ezzel, valamint a féléves feladattal kapcsolatban kap kérdéseket.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Lovas László, Műszaki ábrázolás I.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév