Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kontinuum mechanika
2. Tantárgy angol neve Continuum Mechanics
3. Tantárgykód BMEKOMED030 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 1 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 14 Házi feladat 28
Írásos tananyag 12 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 24
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Béda Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Mozgástörvény, alakváltozási gradiens, alakváltozási tenzorok. Sebesség és gyorsulásállapot. Anyagi idő szerinti derivált. Alakváltozási sebesség és örvénytenzor. Anyagi felületelem és térfogatelem transzformációja. Feszültségi állapot, feszültség tenzorok. Cauchy-féle I. és II. mozgásegyenletek. Tömegmegmaradás, kontinuitás. A termodinamika alaptételei. Virtuális munka elv. Objektiv idő szerinti derivált. Az anyagtörvények elmélete. Folyadékok. Rugalmas, hipo- és hiperelasztikus testek, rugalmas-képlékeny testek
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson tanultak illusztrálása példákkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A kontinuum mechanika eszközeinek ismerete.
B. Képesség
  • Mechanikai rendszer időbeli viselkedésének leírása, modell alkotás.
C. Attitűd
  • Nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális modellelemek kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A feladat eredményes elvégzése, és szóbeli vizsga letétele alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Házi feladat pótlási lehetőség pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Béda, Gy., Kozák, I., Verhás, J., Continuum mechanics, Akadémiai Kiadó, Budapest. 1995, 2. Malvern L.E. Introduction to the mechanics of a continuous medium, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1969.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak