Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműrendszerdinamika II.
2. Tantárgy angol neve Vehicle system dynamics II.
3. Tantárgykód BMEKOVJD008 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 30 Házi feladat 0
Írásos tananyag 30 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 32
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zobory István
12. Oktatók Dr. Zobory István
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOVJD007 - Járműrendszerdinamika I.
14. Előadás tematikája
Szerkezeti kapcsolatok vizsgálata lineáris és nemlineáris mozgásállapot-függésű erőátszármaztatásnál. Súrlódásos erőkapcsolat részletes elemzése. Erőátadási viszonyok a súrlódási tényező közel sebesség függetlensége ill. folytonos sebességfüggése esetén. Lokális rugalmasság és csillapítás bevezetése. A súrlódásos kapcsolat erőjátéka a megmozdulás környezetében. Nyugvásbeli és csúszásos súrlódási viszonyok ábrázolása a jellegfelület segítségével. Katasztrófaelméleti alapvetés. Kisamplitúdójú rezgések a lokális rugalmasság és csillapítás hatása alatt, a csúszásmentes erőátadás határai. A megcsúszás eseményének követése. A nyugalmi állapot újbóli elérése. Az erőkapcsolat komplex jellemzése a lokális rugón és csillapítón, valamint a makroszkopikus csúszás során végbemenő események láncolataként. Speciális nemlineáris járműrugók erőátadásának jellemzése. Gyűrűs rugók, laprugók, gumirugók. Csillapítási viszonyok. Jellegfelületek. Gördülőkontaktusok erőátszármaztatási viszonyai. Síkprobléma, Carter elmélete. Kúszásos erőzárás. Adhéziós és csúszási tartomány. Az átvitt kerületi erő meghatározása a tangenciális trakcióeloszlás ismeretében. Érintkezési esemény. A szliptrakció által disszipált energia. A gördülőérintkezés kinematikai és kinetikai alapösszefüggései. Mikro- és makrocsúszás. Fajlagos csúszási jellemzők. A súrlódás, mint határoló jelenség. Gördülőkapcsolat kopásviszonyainak vizsgálata. Kopástermék tömegáram-sűrűség és tömegáram. Kopáshipotézisek. A kerék és a sín gördülőkapcsolatában kialakuló kopás szimulációjának alapelvei. Sztochasztikus kopástermék tömegáram-sűrűség. Stacionaritás és ergodicitás. Mérsékelt és zúduló kopás, energetikai háttér. Kopásterhelés eloszlás generálása véges lépésszámú szimulációval. Anyagleválasztás. A simítás szükségessége. Simítási eljárások. Egyszerűsített kopásanalízis járműrendszerdinamikai környezetben. Lineáris elmélet, lépésenkénti leválasztás, kopás allokáció. Kitekintés a kopás általános keretekben való tárgyalására. A kopás, mint diagnosztikai információ.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • Széleskörűen ismeri, alkotó módon értelmezi, és kutatómunkájábnan képes innovatív módon alkalmazni: a járműdinamikai rendszerek líneáris és nemlíneáris erőkapcsolatait; a gördúlőkapcsolat leírási módszereit; a gördőlőkapcsolat kopásmechanizmusának eljárásait.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
  • Törekszik az új tudományos eredmények megismerésére, azokat felelősséggel alkalmazza, alkotó módon kezdeményes új tudásterületi kutatásokat.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az előadásokon való rendszeres részvétel. A vizsga írásbeli, minden hét anyagából 1 kérdés, összesen 14 kérdés.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Zobory, I.: Járműrendszerdinamika I. Kézirat. BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék. Budapest, 2011.
2. Brown, F.T.: Engineering System Dynamics. Taylor & Francis, Boca Raton, London, New-York, 2007
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak