Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműgyártás és javítás
2. Tantárgy angol neve Processes of Vehicle Production
3. Tantárgykód BMEKOGGD003 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 84
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 8
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 12
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Markovits Tamás
12. Oktatók Dr. Markovits Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Technológiai folyamatok egymásutánisága, ennek hatása a minőségre, termelékenységre, költségekre.
Sorrendtervezés (előgyártmányok, ráhagyások); Művelettervezés (bázisok); Műveleti utasítás (műveleti idő).
Tűrések különböző gyártási technológiák esetében.
Méréstechnika: mérési módszerek, mérési hibák törvényszerűségei, jellegzetes mérési feladatok és eszközeik, koordináta mérések.
Járműgyártási technológiák gépei.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Mélyebb ismeretekkel rendelkezik arról, hogy a technológiai folyamatok egymásutánisága hogyan hat a minőségre, termelékenységre, költségekre.
 • Ismeri a technológiai sorrendtervezés (előgyártmányok, ráhagyások
 • művelettervezés (bázisok
 • műveleti utasítás (műveleti idő
 • célját és lépéseit.
 • Ismeri, hogy milyen tűrésekkel kell számolni a különböző gyártási technológiák esetében.
 • Ismeri a mérési módszereket, mérési hibák törvényszerűségeit, jellegzetes mérési feladatokat és eszközeiket, koordináta méréseket.
 • Ismeri a járműgyártási technológiák fontosabb gépeit.
B. Képesség
 • Képes egy technológiai folyamat egészét és elemeit átlátni, ill. megtervezni, kiemelten a technológiaitervezésre és minőségellenőrzésre.
 • Képes egy technológiai folyamat mélyebb, ok-okozatokat érintő, tudományos igényű elemzésére.
 • Képes egy technológiai folyamat fejlesztésére javaslatokat megfogalmazni.
 • Képes egy meghatározott kutatási témában egy fókuszkérdésre irodalmat gyűjteni, és az alapján egy összefoglaló anyagot összeállítani.
 • Képes az irodalomban található eredmények értelmezésére.
 • Képes egy kutatási témában a kutatási célnak megfelelő kísérlettervet készíteni, és vizsgálati módszereket javasolni.
 • Képes a vizsgálati eredmények értelmezésére.
C. Attitűd
 • Törekszik arra, hogy ismereteit önállóan fejlessze.
 • Törekszik arra, hogy az ok-okozatok közötti kapcsolatot tudományos mélységgel feltárja.
 • Törekszik a tématerülete fejlesztésére.
 • Törekszik arra, hogy az egyes tématerületek, ill. tudományterületek között az összefüggéseket keresse.
 • Törekszik arra, hogy az irodalom, ill. saját kutatási eredményeket önállóan és csapatmunkában is, a többiek gondolatait meghallgatva értelmezze.
 • Törekszik tudása megosztására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 • Az etikai normáknak megfelelően kezeli, és közli mások és a saját eredményeit is.
 • A rá bízott feladatot igyekszik önállóan, az etikai normáknak megfelelően elvégezni.
 • Tisztában van vele, hogy a felelőssége meddig terjed, tájékoztatja munkatársait vagy felettesét eredményeiről, ill. ha erre szükség van.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás a hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint zajlik.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Göndöcs B.: Szerelés, minőségbiztosítás, Typotex Kiadó, 2011.
2. Dr. Takács J.: Járműgyártás és javítás, Budapest, 2011.
3. Németh T.: Gépipari szerelés, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.
4. Vraukó L.: Gépipari szerelési példatár, Műszaki Könyvkiadó, 1983.
5. Szunyogh L.: Hegesztés és rokon technológiák, Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007.
6. Kalpakijan S.: Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 2013.
7. Flinn R. A., Trojan P. K.: Engineering Materials and Their Applications, Houghton Mifflin Co International Inc., 1989.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév