Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens városok - Smart city
2. Tantárgy angol neve Smart City
3. Tantárgykód BMEKOKKD011 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Dr. Tóth János, Dr. Esztergár-Kiss Domokos
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Paradigmaváltás a városlakók életében. Okos város bevezetés, definíció és értékelési módszerek ismertetése. Várostervezési szempontok, módszerek és stratégiák. Területhasználati funkciók és modellek bemutatása. Megosztott közterek és közösségi terek átalakulása. A közösségi médiából és mobilitási mintákból kinyerhető információ felhasználási lehetőségei. Big data és Internet of Things megoldások. Smart Grids és alkalmazásai. Példaértékű nemzetközi és hazai megoldások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a Smart City koncepciót, a várostervezési modelleket, a közösségi média típusait, a mobilitási minták módszereit, a Big Data adattípusait, az Internet of Things modelljét és tulajdonságait.
B. Képesség
  • meghatározza a Smart City jellemzőket, számol az értékelési módszertanokkal, alkalmazza a területhasználati modelleket, felhasználja az úttervezési elveket, használja a Big Data megközelítéseket, megkülönbözteti a Smart Grid elemeit.
C. Attitűd
  • képességeinek maximumát nyújtja, önálló ismeretszerzéssel bővíti tudását, törekszik precíz feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
  • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, elfogadja az együttműködés kereteit, önállóan vagy csapatban is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 2 ZH-t kell teljesíteni, a félévközi jegy a ZH-kra kapott osztályzatok átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
Pótzárthelyi lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás jegyzetek / course notes.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak