Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Gépjárműrendszerek dinamikája PhD
2. Tantárgy angol neve Vehicle system dynamics PhD
3. Tantárgykód BMEKOGJD004 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Szalay Zsolt
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy a nappali graduális képzésben oktatott járműmechanika tananyag ismeretét feltételezi és arra épül rá.
A tárgy részletesen tárgyalja a közúti járművek menetdinamikai, stabilitási és lengésviselkedését, felhasználva a lineáris és nemlineáris dinamika eszközrendszerét. A teljes jármű dinamikájának vizsgálatán túl foglalkozik az egyes alrendszerek, mint futómű, fék- és hajtásrendszer dinamikájával valamint az erőátviteli rendszer egyes problémáival.
A jármű oldal- és dőlésstabilitásának irányítása.
A jármű hosszirányú dinamikáját befolyásoló rendszerek.
A jármű dinamikáját a vezetőtől függetlenül befolyásoló rendszerek architektúrája: a vezetői szándék, mint irányvektor, elektronikusan szabályozott mechatronikus alrendszerek, reaktív rendszerek).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű járműdinamikai összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Rajamani, Rajesh: Vehicle Dynamics and Control, 2012.
2. Editor-in-Chief: J.A.C. Ambrosio; W. Schiehlen: Multibody System Dynamics., SSN: 1384-5640 (print version)Journal no. 11044
3. Schiehlen, W. (Ed.): Theoretical Foundations and Advanced Applications Series: CISM International Centre for Mechanical Sciences, Number 497, Dynamical Analysis of Vehicle Systems, 2009, VII.
4. Haoran Hu, Simon Baseley, Rudolf M. Smaling: Advanced Hybrid Powertrains for Commercial Vehicles, SAE International R-396, ISBN of 978-0-7680-3359-5, 2012.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak