Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Forgalomtechnika (modellezés) (PhD)
2. Tantárgy angol neve Traffic Technology (Modells) (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD009 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 20
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 4
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Juhász János
12. Oktatók Dr. Juhász János
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közúti forgalom mikroszkopikus jellemzői.
A szimulációs modellezés módszereinek áttekintése.
A modellezéshez szükséges adatok meghatározása, összegyűjtése.
A mikroszkopikus eljárások alkalmazása.
A VISSIM program felépítése, sajátosságai és gyakorlati alkalmazása.
A gyalogos forgalom szimulációs vizsgálata.
Multimodális csomópont forgalmának tanulmányozása szimulációs módszerekkel.
15. Gyakorlat tematikája
Az elméleti ismeretek begyakorlása mintapéldákkal és esettanulmányokkal.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a közúti forgalom mikroszkopikus jellemzőit.
 • Ismeri a szimulációs modellezés módszereit.
 • Ismeri a közlekedési folyamat (forgalomáramlás
 • valamint a közlekedési szereplők viselkedésének vizsgálatára szolgáló modelleket.
 • Ismeri a gyalogos forgalomáramlás mikroszkopikus mellezésének módszereit.
B. Képesség
 • Képes a közúti forgalom vizsgálatára mikroszkopikus szimulációs modell segítségével.
 • Képes a VISSIM program gyakorlati alkalmazására a jármű és a gyalogosforgalom áramlásának vizsgálatára, a különböző forgalomirányítási módszerek összehasonlítására.
 • Képes multimodális csomópont kialakítás tervváltozatainak mikroszkopikus szimulációval történő összehasonlító elemzésére.
C. Attitűd
 • Részt vesz az előadásokon és a gyakorlatokon, az önálló tanulmányt határidőre elkészíti.
 • Az előadások során aktívan bekapcsolódik az aktuális téma feldolgozásába.
 • Az önálló tanulmány készítése során törekszik új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Részt vesz a hallgatótársak előadásait követő szakmai vitában.
 • Nyitott az új ismeretek megismerésére, elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy keretében megszerzett ismereteket.
 • Önállóan képes új műszaki megoldások kidolgozására.
 • Elfogadja az együttműködés kereteit, a feladattól függően önállóan vagy csapat részeként is képes munkáját elvégezni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga. Egyéni feladat eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Pót-vizsga. Egyéni feladat javítás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki honlapra feltöltött , illetve átadott segédletek.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak