Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Döntéselőkészítési módszerek a közlekedésben
2. Tantárgy angol neve Decision making methods
3. Tantárgykód BMEKOKKD008 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 6 Házi feladat 8
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 12
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Békefi Zoltán
12. Oktatók Dr. Békefi Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A hallgató képes önállóan szűkebb kutatási területén lineáris programozási, érzékenységvizsgálati, célprogramozási, hálózatok elemzési, dinamikus programozási, játékelméleti mdszereket újszerűen alkalmazni, ezen modellek segítségével új összefüggéseket feltárni.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri és alkalmazza a legfontosabb döntéselőkészítési matematikai módszereket.
B. Képesség
  • a hallgató képes képessé válik a döntési problémák felismerésére és megoldására.
C. Attitűd
  • a hallgató törekedni fog az optimalizálás során a műszaki és gazdasági szempontok integrált kezelésére.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató képessé válik arra, hogy önálló elemzési, értékelési és döntéselőkészítő tevékenységet végezzen.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyi dolgozatot iratunk. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges eredménye. A félévközi jegy ezek után a két zárthelyi érdemjegyének és az egyéni feladat eredményének átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A félévközi zh-k a pótlási héten pótolhatók.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Dr. Tánczos Lászlóné – Döntési módszerek, Tanszéki oktatási segédlet
2. Hillier, F.S. – G.J. Lieberman: Bevezetés az operációkutatásba, LSI Oktatóközpont, 1994
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak