Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagtudomány
2. Tantárgy angol neve Materials Science
3. Tantárgykód BMEKOGGD001 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 84
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 8
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 12
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bán Krisztián
12. Oktatók Dr. Bán Krisztián
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOGGM601 - Korszerű anyagok és technológiák
14. Előadás tematikája
Anyagszerkezet: kötéstípusok, kristályos és amorf szerkezetű anyagok.
Termodinamika, diffúzió, fázisátalakulások.
Nem egyensúlyi rendszerek és termodinamika: amorf és nanostruktúrált anyagok és tulajdonságaik. Határfelület szerepe az anyagi tulajdonságokban.
Anyagtulajdonságok: különböző kötések, hibaszerkezet (reálszerkezet) hatása a transzport, optikai, mágneses és mechanikai tulajdonságokban,
Anyagvizsgálat: eljárások polikristályos anyagok esetén: röntgendiffrakció, textúra vizsgálat. A SEM, DSC, TEM, mint vizsgálati módszerek. Metallográfiai vizsgálatok, szerkezeti anyagok mikroszkópi sajátságai, szemcseszerkezet vizsgálata. Spektroszkópia. Mechanikai (szakító,mikro- és makrokeménység, ütőmunka) vizsgálati módszerek és berendezések, anyaghibák roncsolásmentes vizsgálati módszerei. Különleges anyagvizsgálati módszerek.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Újabb törvényszerűségeket ismer fel a kémiai kötések típusairól.
 • Újabb törvényszerűségeket ismer fel a kristályos és amorf szerkezetről.
 • Újabb törvényszerűségeket ismer fel termodinamikai területen.
 • Újabb törvényszerűségeket ismer fel a diffúzió jelenségéről.
 • Újabb törvényszerűségeket ismer fel a fázisátalakulások termodinamikai hátteréről, típusairól, energetikai viszonyairól, a határfelület jelentőségéről a fázisátalakulásokban.
 • Mélyebb ismeretekkel rendelkezik a nem egyensúlyi rendszerek típusairól.
 • Ismeri a határfelület szerepét az anyagi tulajdonságokban.
 • Ismeri az amorf és a nanostruktúrált anyagok tulajdonságait.
 • Ismeri a különböző kötések, hibaszerkezet (reálszerkezet
 • hatásait a transzport, optikai, mágneses és mechanikai tulajdonságokban.
 • Ismeri a fontosabb direkt szerkezeti vizsgálati módszereket: XRD, textúra, SEM, TEM, optikai mikroszkópia.
 • Ismeri a fontosabb spektroszkópiai vizsgálati eljárásokat.
 • Ismeri a DSC vizsgálat módszerét.
 • Ismeri a fontosabb mechanikai és roncsolásmentes anyagvizsgálati módszereket.
B. Képesség
 • Képes egy technológiai vagy mérési folyamat egészét és elemeit átlátni, ill. megtervezni.
 • Képes egy technológiai vagy mérési folyamat mélyebb, ok-okozatokat érintő, tudományos igényű elemzésére.
 • Képes egy technológiai vagy mérési folyamat fejlesztésére javaslatokat megfogalmazni.
 • Képes egy meghatározott kutatási témában egy fókuszkérdésre irodalmat gyűjteni, és az alapján egy összefoglaló anyagot összeállítani.
 • Képes az irodalomban található eredmények értelmezésére.
 • Képes egy kutatási témában a kutatási célnak megfelelő kísérlettervet készíteni, és vizsgálati módszereket javasolni.
 • Képes a vizsgálati eredmények értelmezésére.
C. Attitűd
 • Törekszik arra, hogy ismereteit önállóan fejlessze.
 • Törekszik arra, hogy az egyes tématerületek, ill. tudományterületek között az összefüggéseket keresse.
 • Törekszik arra, hogy az irodalom, ill. saját kutatási eredményeket önállóan és csapatmunkában is, a többiek gondolatait meghallgatva értelmezze.
 • Törekszik tudása megosztására.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
 • Az etikai normáknak megfelelően kezeli, és közli mások és a saját eredményeit is.
 • A rá bízott feladatot igyekszik önállóan, az etikai normáknak megfelelően elvégezni.
 • Tisztában van vele, hogy a felelőssége meddig terjed, tájékoztatja munkatársait vagy felettesét eredményeiről, ill. ha erre szükség van.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás a hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint zajlik.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Bárczy P.: Anyagszerkezettan, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.
2. Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.
3. Verő J., Káldor M.: Fémtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
4. Balla S., Bán K., Lovas A., Szabó A.: Anyagismeret, BME-KJK, 2011.
5. Kittel C.: Bevezetés a szilárdestfizikába, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.
6. Flinn R. A., Trojan P. K.: Engineering Materials and Their Applications, Houghton Mifflin Co International Inc., 1989.
7. Kalpakijan S.: Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 2013.
8. Tanszéki segédanyagok.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak