Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Analitikus módszerek a rendszertechnikában III.
2. Tantárgy angol neve Analitical Methots in System Technique III.
3. Tantárgykód BMEKOVJD003 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 30 Házi feladat 0
Írásos tananyag 30 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 32
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zoller Vilmos
12. Oktatók Dr. Zoller Vilmos
13. Előtanulmány ajánlott: BMEKOVJD001 - Analitikus módszerek a rendszertechnikában I.
ajánlott: BMEKOVJD002 - Analitikus módszerek a rendszertechnikában II.
14. Előadás tematikája
A parciális differenciálegyenletek szerepe a rendszeranalízisben. Elsőrendű kvázilineáris parciális differenciálegyenletek. A karakterisztikus görbe, invariáns tulajdonságok. Példák elsőrendű kvázilineáris parciális differenciálegyenletre. Másodrendű parciális differenciálegyenletek. Főrészében lineáris egyenletek. Jellegzetes koordináta transzformációk. Hiperbolikus, parabolikus és elliptikus parciális differenciálegyenletek. Kétváltozós állandó együtthatós lineáris parciális differenciálegyenletek. Elsőrendű egyenletek. A Cauchy-Riemann operátor. Másodrendű egyenletek. A hullámoperátor, a hővezetési- és Schrödiger operátor. Negyedrendű egyenletek. A Bernoulli-Euler operátor. A Topológia alapfogalmai. Metrikus tér, Hilbert tér, diszkrét tér, topologikus tér. Konvergencia. Topológiák összehasonlítása. A topologikus tér tulajdonságai, kompaktság. Topologikus vektorterek. Lokális konvexitás. Teljes metrikus tér, Fréchet-tér. A függvényterek hierarchiája. A disztribúcióelmélet bevezetése. Az alapfüggvények tere. Duális tér. Disztribúció értelmezése, reguláris- és szinguláris disztribúciók. Dirac-* disztribúció, Heaviside disztribúció, disztribúció szorzása függvénnyel. Leibniz-szabály. Disztribúciók direkt szorzata. Konvolúció. Példák konvolúció képzésre. A konvolúció nem asszociatív tulajdonsága. Konvergenciatér. Temperált disztribúciók. Schwarz-tétele. A Fourier transzformáció bevezetése, mint folytonos izomorfizmus. Példák Fourier-transzformációra. Eltolási tétel. Elsőrendű parciális differenciáloperátor értelmezése. A hullám operátor, a hullámegyenlet alapmegoldása. Négyzetoperátorra vonatkozó homogén egyenlet megoldásai. Másodrendű lineáris * gerjesztésű egyenlet megoldása. Bessel egyenlet, Bessel függvények. A hővezetés differenciálegyenlete. Megoldás Fourier-transzformációval. A Schrödiger operátor. A Laplace operátor. Green-formula. Cauchy-Riemann operátor. Kapcsolat a Laplace-operátorral. Parciális differenciálegyenletek megoldásának ismétlő áttekintése, példamegoldások, speciális függvények áttekintése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • Széleskörűen ismeri, alkotó módon értelmezi, és kutatómunkájábnan képes innovatív módon alkalmazni: a parciális differenciálegyenletek megoldási módszereit; a topológia és a disztribúció elmélet eljrásait; a Fourier transzformáció és a Laplace operátor alkalmazási módját.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség
  • Törekszik az új tudományos eredmények megismerésére, azokat felelősséggel alkalmazza, alkotó módon kezdeményes új tudásterületi kutatásokat.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az előadásokon való rendszeres részvétel. A vizsga írásbeli, minden hét anyagából 1 kérdés, összesen 14 kérdés.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Zoller, V.: Analitikus módszerek a rendszertechnikban III. Kézirat. BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék. Budapest, 2013.
2. Brown, F.T.: Engineering System Dynamics. Taylor & Francis, Boca Raton, London, New-York, 2007
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak