Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Additív gyártástechnológiák elmélete PhD
2. Tantárgy angol neve Theory of Additive Manufacturing Technologies PhD
3. Tantárgykód BMEKOJSD005 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 74
Kontakt óra 28 Órára készülés 18 Házi feladat 5
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Ficzere Péter
12. Oktatók Dr. Ficzere Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Tervezési módszerek ismertetése
Az additív gyártástechnológiák alkalmazási területei
Az additív gyártástechnológiák felhasználási területei
Az additív (felépítő) gyártástechnológiák elve
Az additív gyártástechnológiai eljárások áttekintése
Esettanulmány
Additív gyártáshoz szükséges bemenetek előállítása, azok áttekintése
Az egyes beállítások, gyártási paraméterek hatásainak vizsgálata
Az additív gyártástechnológiák gazdasági kérdései
A gyártási pontosság és a terhelhetőség kérdései
Additív gyártástechnológiával előállított alkatrészek szilárdsági méretezése
Gyártásszimulációs lehetőségek
Additív gyártáshoz felhasználható anyagok áttekintése (technológiánként)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Az additív gyártás alkalmazhatóságának és költséghatékonyságának felismerése.
 • CAD modellek alapján az additív gyártás során esetlegesen fellépő problémák felismerése, azok kiküszöbölési lehetőségei.
 • A megfelelő technológia kiválasztása az alkatrésszel/modellel szemben támasztott követelmények alapján.
B. Képesség
 • Képes egy adott alkatrész tetszőleges
 • modellje, valamint az azzal szemben támasztott követelmények alapján kiválasztani a megfelelő gyártástechnológiát
 • Képes a tetszőleges
 • modell alapján a megfelelő pontosságú a gyártószoftverek számára szükséges formátum előállítására
 • Képes a megfelelő beállítások, gyártási paraméterek meghatározására, valamint azok alapján a gép számára szükséges kód előállítására
 • Képes az alkatrészek legyártására a pre- és posztprocesszálást is beleértve
 • Képes a gyártási idő és anyagszükséglet becslésére.
 • Képes a felmerülő egyedi problémák kezelésére, szisztematikus, kreatív problémamegoldásra, új megközelítési módok kidolgozására.
 • Képes új, interdiszciplináris módszerek létrehozására és alkalmazására.
 • Képes tudományterületén oktatási feladatokban közreműködni a felsőoktatásban.
C. Attitűd
 • Törekszik - a képességeinek maximumát nyújtva -, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatóval.
 • Elkötelezett és kritikus az additív gyártástechnológiák területén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció iránt.
 • Kezdeményező és kritikus az additív gyártástechnológiákkal összefüggő új módszerek és eszközök alkalmazásában, fejlesztésében.
 • Munkája során folyamatosan fejleszti a gyártási minőséget, elkötelezett a minőségi követelmények iránt.
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
 • Kreatív módon old meg mérnöki problémákat.
 • Az új technológiákban való jártasság következtében vezető szerepet vállal műszaki folyamatok és problémák megoldásában.
 • Alkotó, kreatív önállóság, a feladatvégzés során a kezdeményező, a vezető szerep (szükség eseten a vitapartneri szerep
 • Felelősségének vállalása jellemzi (Féléves feladat bemutatása során vita, védés.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. Ez a feladat egy önálló, a saját kutatási területhez kapcsolódó feladat elemző kidolgozása, megfelelő szintű dokumentálása. Vizsga: szóbeli, amely során a hallgatónak be kell mutatnia a félév során a tárgy keretein belül elért eredményeit. Ezzel, valamint a féléves feladattal kapcsolatban kap kérdéseket.
19. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szabályozásának megfelelően
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Ficzere Péter, Az additív gyártástechnológiák elmélete diasor
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév